Pracovník v sociálních službách - pro přímou obslužnou péči - pečovatelka o seniory

Praxe - Péče o osobu blízkou ( Péče o Babičku ). Od roku 2003 až do 29. září 2010, kdy babička zemřela ve věku 94. let.


Od roku 2015 pracuji v Nemocnici Počátky - LDN Počátky, jako pracovník v sociálních službách - pro přímou obslužnou péči - pečovatelka o seniory. Moje Osvědčení


Seznam použité literatury:

Dylevský I: Somatologie. Epava, druhé vydání, Olomouc 2000,

Jelínek J: Biologie člověka a úvod do obecné genetiky, Fin,

Machová J: Biologie člověka pro učitele. UK v Praze, Nakladatelství Karolinum, první vydání, Praha 2002,

Kalvach Z: Onderková A: Stáří - pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Galén, Praha 2006,

Čechová V: Mellanová A: Rozsypalová M: Speciální psychologie. IDVZP, Brno, 1999,

Kolektiv autorů: Základy ošetřování nemocných. Karolinum, Praha, 2005,

Trachtová E:, kolektiv: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. IDVZP, Brno, 2001,

Lechová J: Specifika ergoterapie v geriatrii. Sestra, 2003, č. 7 - 8.,

Kondziolková J: Ergoterapie - součást léčebné rehabilitace. Diagnóza v ošetřovatelství, 2006, č. 8,

Čech T: Volný čas a způsob jeho trávený školáky v Brně. Katedra sociální pedagogiky: Pedagogická fakulta MU v Brně,

Opachowski H: Pädagogik der Freizeit.

Grundlegung für Wissenschaft und Praxis. Bad Heilbronn : Klinkhardt 1976,

Pávková J: et al. Pedagogika volného času. Teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Praha: Portál, 2001,

Charta výchovy pro volný čas,

Vážanský M: Základy pedagogiky volného času. Brno: Print - Typia 2001,

Kolektiv autorů: Základy ošetřování nemocných. Karolinum, Praha, 2005,

Rozsypalová M: Šafránková A: Ošetřovatelství 1. Informatorium, Praha, 2002.

Seznam použité literatury:

Havrdová Z: Kompetence v sociální práci, Osmium 1998,

Jůn H: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví. Portál 2008,

Kopřiva K: Lidský vztah jako součást profese. Portál 2006,

Matoušek O: a kol: Základy sociální práce. Portál 2007,

Matoušek O: a kol: Metody a řízení sociální práce. Portál 2008,

Matoušek O:, Koláčková J:, Kodymová P: Sociální práce v praxi. Portál 2005,

Matoušek O: Sociální služby. Portál 2007,

Pemová T: Ptáček R: Vybrané kapitoly ze systematické terénní sociální práce. Člověk v tísni 2003,

Tomeš I: Sociální politika. SLON 2009,

Úlehla I: Umění pomáhat. SLON 2009.

Obsah:

Pomoc fyzioterapeuta

Základy péče o nemocné

Pomoc ergoterapeuta

První pomoc

Výživa a příprava pokrmů, diety

Mentální hygiena, sociální patologie, etika

Estetika

Specifika péče o seniory (umírání)

Hygiena a epidemiologie

Komunikace

Psychopatologie

Úvod do psychologie, psychologie osobnosti

Osobní asistence

Podpůrné aktivizační techniky, základní výchovné techniky

Supervize

Právní minimum

Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality v sociálních službách

Typologie sociálních služeb

Sociální dávky

Zdravověda

Péče o domácnost

Rodinný pečující

Ovládání jednání osoby

Bezpečnost domova

Krizová intervence

Základní terapeutické metody včetně praktických ukázek

Bezpečnost a ochrana práce, požární ochrana

Praxe