Jindřichohradečtí trubači, z.s.

Datum registrace: 6. února 2009 + 4. srpna 2012
Oficiální název souboru je Jindřichohradečtí trubači, z.s.

1. Základní ustanovení
1. Stanovy: Soubor Jindřichohradečtí trubači byl původně založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), tedy od 1. 1. 2013, považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ ve spojení s § 214, kteří mají společný zájem o přírodu, myslivost a loveckou hudbu.

Soubor se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Novými stanovami Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.,

Mysliveckým Řádem

Ústavou ČR, Listina základních práv a svobod

Zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb.
§ 2 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) myslivostí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví.

2. Statutárním orgánem je výbor, za který jednají a podepisují dva jeho členové společně.

3. Sídlo: Jana Běhounková, Sídliště 572, Počátky, 39464

4. Soubor má působnost v okrese Jindřichův Hradec.

2. Členství v souboru

1. Vznik členství v souboru

2. Členem souboru se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku. Je členem ČMMJ, z.s. v okrese Jindřichův Hradec a členem Klubu trubačů při ČMMJ, z.s.

3. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze souboru (dále jen "členská schůze") a zaplacením vstupního příspěvku souboru, pokud byl souborem (členskou schůzí) stanoven.

4. Členství v souboru zaniká

a) úmrtím člena

b) vystoupením na základě písemného oznámení

c) zánikem souboru, zánikem členství v ČMMJ, z.s.,

d) vyloučením pro porušení povinností na základě rozhodnutí členské schůze souboru

e) neuhrazením ročního souborového příspěvku do konce roku

3. Poslání Souboru
1. Posláním souboru je zejména vytvoření podmínek trubačům, členům ČMMJ, z.s., u Okresního mysliveckého spolku Jindřichův Hradec a členům Klubu trubačů při ČMMJ, z.s. pro sdružení k vlastní souborové činnosti zaměřené k plnění poslání souboru podle těchto stanov:

2. Propagace, publikace a prezentace: členství v ČMMJ, z.s., u Okresního mysliveckého spolku v Jindřichově Hradci. Propagace, publikace a prezentace: Klubu Trubačů při ČMMJ, z.s. a Trubačských škol, které působí na území celé České Republiky.

3. Propagace, publikace a prezentace: Lovecké Hudby na všech úrovních myslivosti směrem k myslivecké i nemyslivecké veřejnosti v médiích například:. Jindřichohradecký deník, Jindřichohradecká televize, Časopis Myslivost a další.

4. Zúčastňovat se různých vzdělávacích kurzů a seminářů, které pořádá Klub Trubačů při ČMMJ, z.s. a Společnost mysliveckých trubačů o.s.

5. Propagace, publikace a prezentace města Jindřichův Hradec v rámci kultury a historie města Jindřichův Hradec.

6. Dodržování mysliveckých tradic a zvyků v rámci lovecké hudby i mimo loveckou hudbu.

4. Hospodaření Souboru

Prostředky souboru tvoří především

a) členské příspěvky členů

b) dary, granty a dotace

c) hmotný a nehmotný majetek

5. Práva a povinnosti členů souboru

1. Členové souboru mají právo:
a) zúčastňovat se členských schůzí souboru a navrhovat body jejího programu,

b) volit a být volen

c) zúčastňovat se akcí pořádaných jak souborem, tak i jinými organizačními složkami například: OMSy, ČMMJ, z.s. Klubem trubačů při ČMMJ, z.s. a další.

2. Členové souboru jsou povinni:

a) dodržovat tyto stanovy souboru,

b) uhradit včas roční souborový příspěvek na zajištění souborových akcí,

c) zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy souboru, OMSu, ČMMJ, z.s., nebo jakéhokoliv jiného souboru nebo klubu, Hlava V. § 21 odstavec 2 písmeno e, f) platných stanov ČMMJ, z.s.

d) spolupracovat na aktivitách pořádaných souborem,

e) zúčastňovat se akcí souboru v mysliveckém oděvu vhodném pro danou akci,

f) plnit úkoly vyplývající z rozhodnutí členské schůze

g) člen souboru musí vlastnit lovecký nástroj buďto: ( Borlice, Borlice se strojivem, Lesnice, Parforsní lovecký roh, Naturální lovecký roh, Lesní roh).

h) Člen souboru musí být členem ČMMJ, z.s. v okrese Jindřichův Hradec a členem Klubu trubačů při ČMMJ, z.s.

ch) Člen souboru musí dbát a dodržovat myslivecké zvyky a tradice.

i) Neboť Česká myslivost nabízí celou řadu příležitostí, na kterých nesmí myslivecké troubení chybět.

ii) Například: Osamělé lovy, Společné lovy na drobnou, Společné lovy na spárkatou zvěř, Oslava životního jubilea, Obřad přijímání mezi myslivce, Pasování lovce, Svatba myslivce, Rozloučení s myslivcem. Pracovní (lovecké, kynologické, střelecké), tak slavnostní i smuteční (Svatohubertské mše, výstavy, vernisáže, plesy, svatby, poslední leče, zkoušky adeptů, pohřby, atd.).:

j) Člen souboru se musí v rámci lovecké hudby sebevzdělávat a zúčastňovat se různých kurzů a seminářů, které pořádá Klub trubačů při ČMMJ, z.s. ve spolupráci se Společností mysliveckých trubačů o.s.

k) Člen souboru se snaží publikovat, propagovat a prezentovat loveckou hudbu ve městě Jindřichův Hradec. Přes Myslivecká sdružení a přes Honební společenstva. Dbá na to, aby se lovecké hudba dostala k myslivecké i nemyslivecké veřejnosti v mediích i mimo ně.

3. Jindřichohradečtí Trubači - Sdružovat hráče na lovecké hudební nástroje, autory lovecké hudby a příznivce lovecké hudby.

a) Propagovat a popularizovat myslivecké tradice, šířit a provozovat loveckou hudbu, propagovat humánní a zejména estetickou stránku myslivosti a činnosti myslivců.

b) Dle platného zákona o myslivosti provozovat činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součástí českého národního kulturního dědictví.

c) Propagovat přírodu, její ochranu, myslivost a kulturní tradice mezi dětmi a mládeží.

d) Vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně členů souboru, zajišťovat jejich vzdělávání.

e) Vytvářet podmínky pro realizaci soutěží, přehlídek a dalších akcí mysliveckého troubení.

f) Spolupracovat s organizačními jednotkami, složkami a kluby ČMMJ, z.s., ostatními celostátními mysliveckými a kulturními organizacemi a mysliveckými sdruženími.

g) Člen souboru musí dodržovat platné stanovy ČMMJ, z.s. Platný zákon o myslivosti. A platné stanovy souboru Jindřichohradečtí Trubači. Za neplnění těchto podmínek okamžité vyloučení ze souboru.

6. Členská schůze souboru

1. Do působnosti členské schůze souboru patří:

2. volit devítičlennou radu souboru (předsedu souboru, místopředsedu souboru, ekonoma souboru, pokladníka souboru a 5 další členy rady souboru),

3. schvalovat zprávu o činnosti a roční výsledek hospodaření za uplynulý rok,

4. schvalovat roční plán činnosti souboru a rozpočet souboru pro následující rok,

5. schvalovat výši souborového příspěvku,

6. rozhodovat o návrzích výboru souboru na vyloučení člena ze souboru a o odvolání proti opatřením uloženým výboru souboru za porušení členských povinností.

7. Členská schůze se koná alespoň jedenkrát za kalendářní rok, a to do 15. března. Svolává se pozvánkou písemnou nebo elektronickou formou. Není-li svolána předsedou nebo místopředsedou souboru, svolá ji výbor souboru.

8. Součástí jednání první členské schůze souboru v příslušném roce je informace o aktuálním počtu členů souboru.

9. Předseda souboru je povinen do jednoho měsíce svolat další členskou schůzi souboru, pokud jej o to písemně požádá minimálně jedna třetina členů souboru.

10. Výbor souboru zajistí zápis z členské schůze souboru, který nejpozději do 10ti dnů rozešle členům elektronickou poštou nebo písemně.

7. Výbor souboru
1. Výbor souboru je výkonný orgán, který řídí činnost souboru mezi členskými schůzemi souboru.

2. Do působnosti výboru souboru patří zejména:

3. realizace náplně činnosti souboru,

4. vypracování plánu činnosti pro následující kalendářní rok,

5. příprava rozpočtu a dohled nad jeho plněním,

6. plnění usnesení členské schůze souboru,

7. přijímání nových členů do souboru,

8. vedení evidence členů souboru (předseda souboru), písemností souboru (místopředseda souboru) a evidence o hospodaření souboru (ekonom souboru),

9. podávání informací o činnosti souboru nejméně jedenkrát ročně v Jindřichohradeckém deníku, v Jindřichohradecké televizi, v Časopisu Myslivost a v dalších mediích.

10. Výbor souboru zasedá nejméně dvakrát ročně. Z jednání výboru souboru se vyhotovují zápisy, které se archívují.

11. Výbor souboru je oprávněna činit, je-li nebezpečí z prodlení, opatření, která jinak přísluší členské schůzi. Tato opatření podléhají schválení nejbližší členské schůze.

12. Funkce členů výboru souboru jsou čestné, bez nároku na odměnu. Členům výboru souboru náleží náhrady spojené s výkonem funkce, na základě odsouhlasení výboru souboru. Výbor souboru může schválit úhradu nákladů spojených s činností souboru i ostatním členům souboru, případně externím fyzickým nebo právnickým osobám.

8. Zánik souboru
1. O návrhu na zrušení souboru rozhoduje členská schůze prostou většinou všech členů souboru.

2. Členská schůze zvolí člena, který provede administrativní úkony směřující k výmazu souboru z evidence.

Oficiální název souboru je Jindřichohradečtí trubači, z.s.
Stanovy: Soubor Jindřichohradečtí trubači byl původně založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), tedy od 1. 1. 2013, považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ ve spojení s § 214, kteří mají společný zájem o přírodu, myslivost a loveckou hudbu.
Soubor se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Novými stanovami Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.,

Mysliveckým Řádem

Ústavou ČR, Listina základních práv a svobod

Zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb.
§ 2 Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) myslivostí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví.

Stanovy vypracovala
Předsedkyně souboru Jindřichohradečtí trubači, z.s.
Jana Běhounková